RÄTTSOMRÅDENBROTTMÅL

Brottmål är ett av byråns huvudområden inom vilket vi besitter stor erfarenhet. Vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare, privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

 

Offentlig försvarare


Om du blir misstänkt för ett brott har Du ofta rätt till en offentlig försvarare, som hjälper Dig under hela processen från förundersökning till rättegång. En offentlig försvarare förordnas av tingsrätten och Du kan själv komma med förslag på vem Du önskar.

 

Privat försvarare


Om du blir misstänkt för ett brott och ej har rätt till en offentlig försvarare kan Du själv anlita en privat försvarare. Som privat försvarare hjälper vi dig under hela processen från förundersökning till rättegång.

 

Målsägandebiträde


När Du utsatts för ett brott har Du ofta möjlihget att få ett målsägandebiträde. Tingsrätten förordnar en biträdande jurist eller en advokat som tillvaratar Dina intressen under processen. Vi ger Dig hjälp och stöd inför och under rättegången samt för Din talan om skadeståndsanspråk. För oss är det viktigt att Du är bekväm i rättssalen. Kostnaden för målsägandebiträde ersätts av staten.

 

Särskild företrädare för barn


När ett barn utsätts för brott kan det ibland finnas ett behov att någon utöver föräldrarna företräder barnet. Vi hjälper till som särskild företrädare för barnet.


FÖRSÄKRINGSRÄTT

När Du har drabbats av personskada har Du ofta rätt till juridiskt biträde för att tillvarata Dina intressen gentemot försäkringsbolaget. Vi hjälper till i Dina kontakter med försäkringsbolaget.

MIGRATIONSRÄTT

Vi åtar oss uppdraget såsom offentligt biträde för dig som söker asyl i Sverige. Du har själv rätt att välja vem som ska företräda dig inför Migrationsverket. Förordnandet av offentligt biträde sker via Migrationsverket och är även de som står för kostnaderna. Byråns jurister har lång erfarenhet och hög kompetens inom detta område.

Vi åtar oss även uppdrag som privat ombud för Dig som ansöker om uppehållstillstånd, arbetstillstånd och svenskt medborgarskap.

SOCIALRÄTT/TVÅNGSMÅL

När barn och andra människor far illa och mår dåligt, har samhället ibland rätt att göra stora intrång i en människas liv. Med rätt hjälp och stöd från våra erfarna jurister kan vi hjälpa till med att föra fram Din ståndpunkt och tillvarata Dina intressen.

LVU (tvångsvård av barn och unga)
LVM (tvångsvård av missbrukare)
LPT/LRV (psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk tvångsvård)

FAMILJERÄTT

Livet innehåller många olika skeden som äktenskap, barn, skilsmässa och dödsfall, dessa naturliga livshändelser kan medföra problem som kan vara svåra att förutse utan ordentlig kunskap i gällande rätt. Vi kan ge dig rätt hjälp så att även dessa livshändelser går lite lättare.

Äktenskapsförord
Gåva mellan makar
Äktenskapsskillnad
Bodelning
Faderskap
Vårdnad om barn, barns boende och umgänge med barn
Samägande
Samboavtal
Testamente
Bouppteckning och arvskifte

 

Copyright © 2019 Advokatfirman Ahlbeck. All Rights Reserved
Kontakt: 019-10 27 70